Przejdź do głównych treściPrzejdź do głównego menu
piątek, 12 lipca 2024 14:02

Lista Organizacji Pożytku Publicznego

Chcesz wesprzeć działalność Organizacji Pożytku Publicznego w Gorzowie (OPP) i przekazać 1,5% swojego podatku? To prostsze, niż myślisz!
  • Źródło: podatki.gov.pl
Lista Organizacji Pożytku Publicznego

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu? 

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2022 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Jak wybrać OPP

Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez Ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania.

Wyboru OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia, uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwaga: Jeśli jesteś nierezydentem (osobą, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) składając zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierz OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:

z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo

z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 - zaktualizowany 10 stycznia 2024 roku.

Poniżej prezentujemy  organizacji pożytku publicznego  w Gorzowie (link do wszystkich organizacji OPP w Polsce znajduje się pod tabelą)                 
 

LPKRSNIPNazwa OPPWojewództwoPowiatGminaMiejscowość
100000241825992551928FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
200000268145991088813STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILALUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
300000290855992420801STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
400000452845992735189STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE "O UŚMIECH DZIECKA"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
500000531465991024434STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CELIAKLIĘ I INNE ZESPOŁY ZŁEGO WCHŁANIANIALUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
600000611485991079487STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO "MALI GORZOWIACY"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
700000802735992740865STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM "PRZEŁOM"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
800000851335991745978POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
900000890285992749613POLSKIE STOWARZYSZENIE FENIXLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1000000914725992783521STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURYLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1100001052715991087222LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLELUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1200001097265991977938GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK OPPLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1300001209135991127476GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1400001212955992801986STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1500001278045991131259OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1600001458435992436920STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEMLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1700001568435992816930STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE - WOLONTARIAT GORZOWSKI"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1800001649275992824579FUNDACJA DLA OSÓB Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGOLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
1900001718755991091198STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2000001849805992852788KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTALUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2100002005415992883139EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCHLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2200002005585992869866STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO NR 1LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2300002111425992889490STOWARZYSZENIE "NAD ZALEWEM"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2400002334085992914897STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2500002425165992570268GORZOWSKA RODZINA KATYŃSKALUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2600002914815993031384BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP.LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2700003119885991113787POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2800003180145993078173CENTRUM INICJATYW AKADEMICKICH "CIA" W GORZOWIE WLKP.LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
2900003293305993086600STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "RAZEM"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3000003354665993098951"FUNDACJA BOGUSŁAWA NOWAKA"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3100003626995961734645FUNDACJA "ASANTE"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3200003692945993134960FABRYKA AKTYWNOŚCI MŁODYCHLUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3300003695225993138722"FUNDACJA ROZWOJU HOLISTYCZNEGO"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3400004008105993160058FUNDACJA OBRONY PRAW ZWIERZĄT "ANACONDA"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3500004089715993161709"NADZIEJA ŻYCIA"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3600004768465993168203STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO EUGENIUSZA DE MAZENODALUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3700005749915993177426GORZÓW DLA SENIORÓWLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3800005810365993178199"CANCER FIGHTERS"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
3900005942635993179632FUNDACJA "POZYTYWKA"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
4000006005275993180339STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI SPOŁECZNYCH NOVUMLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
4100007265905993225622STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM AZYLLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
4200000596035992684109POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBUSKILUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
4300000897715991069690KLUB SPORTOWY "STAL GORZÓW"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI
4400001212835992895728FUNDACJA "SERCE NA DŁONI"LUBUSKIEM. GORZÓW WIELKOPOLSKIM. GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKI

Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Dziękujemy że jesteście z nami


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze